Обществен съвет

 

Йордан Байчев   

Миглена Харлова 

Румяна Бонева        

Йорданка Венкова  

Галина Гайдарова

 

представител на финансиращия орган – Община Горна Оряховица

председател / родител II клас

секретар – протоколчик / родител IІІ клас

родител V клас

родител VIІ клас

 

Резервни членове:Климентина Троплева

Вероника Накова  

Мария Байчева 

Галина Гайдарова

Климентина Троплева  

Вероника Накова          

родител VI  клас

родител IV клас

родител ІV клас

родител VIІ клас

родител VI  клас

родител IV клас