Подкрепа за успех

Образование за утрешния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”